Integritetspolicy för Mindgroup Sweden AB´s koncern

 1. Inledning
  Individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktig för bolag inom koncernen Mindgroup Sweden AB (“Mindgroup”) som ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Denna integritetspolicy  (“Integritetspolicyn”) är en handling och beskriver Mindgroups behandling av personuppgifter. Vi ber dig därför att noggrant läsa igenom Integritetspolicyn innan du delar med dig av personuppgifter till oss.
  Med Mindgroups bolag avses i denna Integritetspolicy Mind Construction AB, Mind Innovation AB och Remind Education AB (med bi-firma, Ardins Trafikskola) om inte annat anges.
 2. Integritetspolicyns tillämpningsområde

  2.1 För vem gäller policyn
  Integritetspolicyn är tillämplig på individer som är arbetssökande, anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter. Olika kapitel kommer att vara relevanta för dig beroende på din relation till Mindgroup.

  2.2 För vad gäller policyn
  Integritetspolicyn reglerar hur Mindgroup samlar in och behandlar personuppgifter för vårt tjänsteutbud inom mark och anläggning, försäljning, utbildning, konsulting och annan därmed förenlig verksamhet (“Tjänsten”). Policyn reglerar även hanteringen av personuppgifter för individer hos de parter som Mindgroup har en affärsrelation med, både som leverantörer och kunder.

  2.3 När gäller inte policyn
  • Ibland annonseras tjänster från Mindgroup på utomstående webbplatser som inte ägs eller administreras av Mindgroup.
  o Mindgroup har inte granskat dessa webbplatser eller övriga webbplatser som innehåller länkar till Mindgroups webbsidor.
  o Integritetspolicyn är inte tillämplig för behandling av personuppgifter som sker på sådana webbplatser
  • Mindgroup är inte heller ansvarig för personuppgiftsbehandling på webbplatser som inte är en del av Mindgroups webbplatser.

 3. Behandling av personuppgifter
  Mindgroups hantering av personuppgifter beskrivs nedan baserat på din relation till Mindgroup.

  3.1 För dig som är arbetssökande eller anställd

  3.1.1 Ändamålen med behandling av personuppgifter
  Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Om du väljer att inte förse oss med vissa personuppgifter kan det påverka Tjänsten. Mindgroup behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för Tjänsten eller för sådana andra ändamål som framgår nedan. Det gäller även känsliga personuppgifter. Mindgroup behandlar arbetssökandes och anställdas personuppgifter för att kunna:
  • tillhandahålla Tjänsten till Mindgroups kunder och erbjuda dig möjlighet att vara en del av Tjänsten
  • administrera vår relation till dig
  • hantera eventuella ärenden om påstådd diskriminering, hantera tvister och reklamationsärenden mot dig eller Mindgroups kunder och leverantörer
  • företa interna demografiska studier och optimera Mindgroup verksamhet.

  3.1.2 Personuppgifter
  Genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker du till att Mindgroup behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy. Om du inte samtycker till sådan behandling ska du inte förse oss med personuppgifter.
  Nedan finner du information om vilka slags personuppgifter Mindgroup behandlar och hur dessa uppgifter kan komma att erhållas/inhämtas.

  3.1.2.1 Arbetssökande
  De personuppgifter Mindgroup behandlar om dig som arbetssökande utgår från de uppgifter du själv lämnar till Mindgroup via Mindgroup webb eller genom kontakt med Mindgroups personal för tillhandahållande av Tjänsten.
  Mindgroup kommer inte att behandla dina personuppgifter utan att du först lämnat ditt godkännande genom att acceptera Mindgroup Integritetspolicy.
  De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, personnummer, betyg, intyg, utbildningar och arbetslivserfarenheter, fotografi, resultat från tester, uppgift från bakgrundskontroll, resultat från drogtester, uppgift från referensperson (såsom omdömen och hälsa, t.ex. anmärkningar kring sjukfrånvaro) samt uppgift(er) som är nödvändiga för uppföljning av Tjänsten m.m.
  För det fall du ställer upp på att bli fotograferad eller att du utan uppmaning från Mindgroup lämnar fotografi på dig själv samtycker du till att Mindgroup behandlar sådant fotografi. Det kan hända att du i samband med utförande av tester, på begäran av oss, kan komma att behöva godkänna ytterligare villkor för behandling av dina personuppgifter.
  Med anledning av att vissa av Mindgroups kunder ställer höga säkerhetskrav på individer kan Mindgroup i vissa fall behöva utföra bakgrundskontroll, kreditkontroll, hälsokontroll och/eller drogtest på dig. Sådana kontroller kan komma att innehålla känsliga personuppgifter om dig och du kommer att lämna ett särskilt samtycke innan en bakgrundskontroll, kreditkontroll, hälsokontroll eller ett drogtest utförs/ska utföras.

  Som en del i en bakgrundskontroll kan Mindgroup be dig att inkomma med ett utdrag ur belastningsregistret. Det är du själv som beställer ett sådant utdrag hos relevant myndighet. Det är alltiddu själv som avgör om du vill beställa ett belastningsregisterutdrag. Väljer du att avstå kan det påverka dina möjligheter att bli aktuell för Tjänsten. Utdraget kommer att öppnas av dig tillsammans med Mindgroup och/eller Mindgroups kund. Informationen i ett belastningsregisterutdrag hanteras med yttersta konfidentialitet och kommer aldrig att behandlas av Mindgroup. Mindgroup kan emellertid komma att muntligen stämma av resultatet med Mindgroups kund i syfte att kunna tillhandahålla Tjänsten. Det kan även i vissa situationer vara nödvändigt för Mindgroup att inhämta ditt godkännande för att begära in kreditupplysning via externt kreditupplysningsföretag. Mindgroup kan även be dig att lämna ytterligare personuppgifter men i sådana fall kommer du att särskilt godkänna detta. Även sådana personuppgifter som lämnas/behandlas genom särskilt godkännande kommer att omfattas av denna Integritetspolicy.

  3.1.2.2 Anställda
  De personuppgifter vi kommer att behandla om dig består av, utöver de uppgifter som angivits under punkt 3.1.2.1 (Arbetssökande), är bland annat kontaktuppgifter till anhöriga, löne- och kontouppgifter. Mindgroup kan även behöva behandla känsliga personuppgifter om dig, såsom uppgifter om din hälsa. Hälsouppgifter kan till exempel behöva behandlas för att Mindgroup ska kunna uppfylla sina skyldigheter som arbetsgivare. Som anställd ingår Mindgroup och du ett avtal om hantering av dessa personuppgifter i samband med att du skriver på anställningsavtalet.

  3.1.3 Sparande av personuppgifter
  Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. De uppgifter du registrerar i din profil eller som Mindgroup registrerar i Mindgroup verksamhetssystem kommer att sparas så länge som:
  • ditt konto är aktivt, under pågående avtalsrelation och därefter, i vissa fall, för en period som följer av lag.
  o Ditt konto räknas som inaktivt om du inte har loggat in på det under en sådan längre period som ger Mindgroup skäl att tro att dina personuppgifter har blivit inaktuella,
  • du inte har ett anställningsförhållande med Mindgroup
  • du återkallat ett givet samtycke till Mindgroup behandling av dina personuppgifter.

  Mindgroup kommer som huvudregel att spara personuppgifter som rör: uppgifter kopplade till ansöknings- och rekryteringsprocess, under innevarande år för senaste aktiviteten och därefter för två (2) år
  • anställningsavtal, under innevarande år och därefter tio (10) år
  • kund- och leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, deltagare, uppdrag, lön, faktura, deklarationer, bokslut, under avtalstiden och därefter för tio (10) år
  •kontrolluppgifter, tills dess att Mindgroups pensionsåtaganden upphört.

  3.2 För dig som är kund eller leverantör

  3.2.1 Ändamålen med behandling av personuppgifter
  Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Om du väljer att inte förse oss med vissa personuppgifter kan det påverka användningen av Tjänsten eller tillhandahållandet av Tjänsten. Mindgroup behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för Tjänsten och för tjänster som leverantörer tillhandahåller åt Mindgroup eller för sådana andra ändamål som framgår nedan. Detta gäller även känsliga personuppgifter.

  Mindgroup behandlar personuppgifter om kunders och leverantörers anställda för att:
  • ni ska kunna ta del av Tjänsten eller tillhandahålla andra tjänster till Mindgroup
  • administrera vår relation till er
  • vi ska kunna hantera våra skyldigheter gentemot er eller berörd individ, hantera ärenden om påstådd diskriminering, hantera tvister och reklamationsärenden
  • möjliggöra framtida affärsrelationer

  3.2.2 Personuppgifter
  Genom att godkänna denna Integritetspolicy så lämnar ni ert samtycke till att Mindgroup behandlar, i tillämpliga delar, personuppgifter om era anställda och/eller leverantörer i enlighet med denna Integritetspolicy. Ni bekräftar även att ni innan lämnandet av samtycket har fått godkännande för Mindgroup personuppgiftshantering i enlighet med denna Integritetspolicy från samtliga berörda individer.
  Mindgroup kan även begära att individen lämnar ytterligare personuppgifter än vad som anges nedan. Även sådana personuppgifter som lämnas/behandlas genom särskilt godkännande kommer att omfattas av denna Integritetspolicy.

  3.2.2.1 Kunder
  Mindgroup kan komma att behandla kontaktpersoners personuppgifter. Sådana uppgifter utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, befattning, ansvarsområden och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållande och uppföljning av Tjänsten samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer. I de löpande avtal som ingås mellan dig och Mindgroup kommer tidigare beskrivna personuppgifter att behandlas för att möjliggöra leverans av Tjänsten. I de fall Tjänsten kräver känsliga personuppgifter kommer dessa att hanteras med stor försiktighet.

  3.2.2.2 Leverantörer
  Mindgroup kan komma att behandla kontaktpersoners och andra anställdas personuppgifter. Sådana personuppgifter utgörs bland annat av de uppgifter som angivits under punkt 3.2.2.1 (Kunder) och 3.1.2.1 (Arbetssökande) och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållandet och uppföljningen av Tjänsten, för att säkerställa en bra leverans av tjänster till Mindgroup samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

  3.2.3 Lagring av personuppgifter
  Hur länge en personuppgift kommer att sparas beror på vilken personuppgift som det rör sig om och syftet med dess behandling. Mindgroup sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag. De uppgifter som du som leverantör registrerar i din/era profil(er) eller som Mindgroup registrerar i Mindgroup affärssystem, efter godkännande från er eller berörd individ, kommer att lagras så länge som respektive konto är aktivt eller under pågående avtalsrelation. Ett konto räknas som inaktivt om ingen har loggat in på det under en sådan längre period som ger Mindgroup skäl att tro att personuppgifterna har blivit inaktuella eller att samtycke till behandlingen återkallats.

  Mindgroup kommer som huvudregel att spara personuppgifter som förekommer i:
  • ansöknings- och rekryteringsprocesser, under innevarande år för senaste aktiviteten och därefter för två (2) år
  • kund- och leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, deltagare, uppdrag, lön, faktura, deklarationer, bokslut, under avtalstiden och därefter för tio (10) år.

  3.3 Personuppgifter för marknadsföringsändamål
  Det samtycke som lämnats täcker även att den information som du förser Mindgroup med kan, av koncernens samtliga bolag, användas för marknadsföring och marknadsundersökningar för att på så vis förse arbetssökande, anställda, kunder och leverantörer med en bättre upplevelse och förbättra och optimera kvaliteten på Tjänsten (till exempel, genom att visa innehåll som kan vara av intresse för dig och leverera mer relevant information till dig). I det fall du inte längre önskar motta marknadsföring kan du kontakta oss och ange att du inte önskar bli kontaktad i marknadsföringssyfte.

 4. Skyddet för personuppgifter
  Mindgroup har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard.
  För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via Internet kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över Internet till våra servrar. Mindgroups anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Mindgroup regler för informations- och IT-säkerhet, denna Integritetspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.
 5. Delning av personuppgifter mellan bolag i Mindgroupkoncernen
  I det fall Mindgroup delar personuppgifter som härrör från arbetssökande, anställd, kunds och leverantörs anställda med bolag inom Mindgroup är det i syfte att kunna tillhandahålla Tjänsterna. Delning är nödvändig för att snabbt och effektivt kunna erbjuda arbetssökande och anställda relevanta och spännande uppdrag och erbjuda den bästa kompetensen för Mindgroups kunder och öppna för nya affärsrelationer.
  Känsliga personuppgifter delas som huvudregel inte mellan bolagen inom Mindgroup. Innan en delning av känsliga personuppgifter sker gör Mindgroup alltid en bedömning om huruvida en sådan delning är nödvändig för syftet som de känsliga personuppgifterna samlats in för samt om det behövs ytterligare samtycke till delningen eller om det finns lagstöd för att dela personuppgifterna.
  En förutsättning för delning av personuppgifter mellan bolag i Mindgroup är att den företas i enlighet med denna Integritetspolicy och relevant personuppgiftslagstiftning.
 6. Delning av personuppgifter utanför bolag i Mindgroup
  Mindgroup kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna Integritetspolicy.
  Inom ramen för Tjänsten kan personuppgifter lämnas vidare till en Mindgroup kund, leverantörer, underleverantörer, och samarbetspartners om det är nödvändigt för utförandet och tillhandahållandet av Tjänsten.
  Mindgroup kan även lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part, såsom Mindgroups leverantörer för vår verksamhet, till exempel för löneadministration, teknisk support, drift av IT-system eller leverantörer som hanterar jobbsökningar för vår räkning. Parter som Mindgroup kan komma att lämna ut personuppgifter till kan befinna sig utanför det
  Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, EES, vilket innebär att personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför EES.
  Om Mindgroup lämnar ut personuppgifter till leverantörer utanför EES kommer vi vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EES. Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning. För det fall Mindgroup omfattas av en omorganisation, sammanslagning eller försäljning kan vi överföra personuppgifter till den relevanta tredje parten, förutsatt att den tredje parten åtar sig att behandla personuppgifterna i enlighet med denna Integritetspolicy.
 7. Personuppgiftsansvarig
  Mindgroup Sweden AB, org nr 556408-7343 (koncernmoder)
  Mind Construction AB, org nr 556523-6154
  Mind Innovation AB, org nr 556727-0490
  Remind Education AB, org nr 559045-5753
  Lottas väg 44,
  44392 Lerum
  är personuppgiftsansvariga för den behandling som sker avseende dina  personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
 8. Mindgroup som personuppgiftsbiträde
  Mindgroup är personuppgiftsansvarig för bolagens respektive personuppgifter men det kan förekomma situationer där Mindgroup inte är personuppgiftsansvarig utan enbart ett personuppgiftsbiträde åt tredje man. När Mindgroup behandlar personuppgifter som ett personuppgiftsbiträde sker det på uppdrag av tredje man och Mindgroup är då bundet av de instruktioner som Mindgroup fått av den personuppgiftsansvarige. I dessa situationer kan Mindgroup inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med
  denna Integritetspolicy men Mindgroup kommer alltid säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna Integritetspolicy.
 9. Dina rättigheter
  Du som individ har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Mindgroup på adressen ovan (under “Personuppgiftsansvarig”) få besked om vilka personuppgifter som Mindgroup behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling. Du som individ har även rätt att när som helst begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att begära att få de uppgifter som rör dig överförda till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för detta är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.
 10. Ändringar i denna integritetspolicy
  Mindgroup förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på Mindgroups webbplatser. Du rekommenderas därför att läsa denna Integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om vi ändrar Integritetspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när ditt samtycke samlades in, kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar och vid behov be dig om att på nytt samtycka till Mindgroup personuppgiftsbehandling.
 11. Kontakta oss
  Om du har några frågor gällande denna Integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på legal@mindgroup.se.

Mindgroup-koncernens integritetspolicy den 2020-12-22 ver 1.1